piątek, 27 czerwca 2014

Вильня на старых открытках в галлерее „Arbatinės plausto“

В центре Вильнюса открылась интересная выставка старых открыток с видами Вильнюса. В пятницу, 27 июня галерея „Arbatinės plausto“ что, рядом с популярным рестораном „Barža“ у Белого моста открыла экспозицию старинных открыток с видами города. Посетители смогут сравнить изменившиеся за столетия виды Вильнюса , его ландшафт, архитектурные памятники. На открытках можно будет увидеть жителей города, мосты, улицы и костелы и сравнить  сегодняшний Вильнюс с его изображениями столетней давности. Открытки на выставке из коллекций известных виленских собирателей Саулюса Паукштиса и Саулюса Гелажаускаса.

piątek, 9 maja 2014

Виленское пехотное юнкерское училище образование в 1854

В 1856 году по Высочайшему повелению составлен был комитет, на обязанности котораго лежала разработка положения об юнкерских училищах. Это положение, законченное комитетом в общих чертах к 1863 году, в 1864 удостоилось Высочайшаго одобрения монаршего. 14 июля того же года утверждены были и предварительные распоряжения по устройству юнкерских училищ при военных округах для приготовления в них юнкеров и вольноопределяющихся к офицерскому званию.

czwartek, 25 kwietnia 2013

Struktura narоdоwościowa Trok

Struktura narоdоwościowa Trok jest bardzo różnorodna. Spotykamy tu trzy większe grupy narodowościowe oraz kilka mniejszych. Jeśli porównać Troki przedwojenne z powojennemi, to dają się zauważyć pewne zmiany. Wykazuje to poniższa tabelka :

Rok 1897                           Rok 1931

Polacy    27,6%                 72,3%

Rosjanie    27,2%              4,3

Żydzi    22,2%                 14,6%

Karaimi    10,6%              7,6%

Białorusini    8,0%            0,2 %

Tatarzy    2,6%               0.8%

Litwini    0,9%                0,2%Przy zestawieniu tycłi dwóch spisów przed — i powojennego rzuca się w oczy wyraźny spadek procentowy ludności rosyjskiej, która jako ludność napływowa opuściła miasto wraz z ustąpieniem władz rosyjskich. Widać też pewną zmianę w procentowości ludności żydowskiej: jej spadek być może stoi w pewnym związku  z powojennym upadkiem gospodarczym miasta (Żydzi, jak wiadomo, w b. zaborze rosyjskim stanowią element kupiecki). Ten niewielki odsetek ludności żydowskiej w Trokach uwypukli się jeszcze bardziej, gdy porównamy go z odsetkami innych kresowych miasteczek analogicznej welkości (22): Druja 41,3%; Ejszyszki 66,9=/o Iwje 76,0%; Wolożyn 76,0% Żydów.

W związku ze spisem rosyjskim z 1897 roku wyjaśnić muszę, że w zestawieniu narodowościowem, dokonanem w wymienionym spisie na podstawie języka ojczystego, Karaimi i Tatarzy podani są w jednej rubryce; spowodowane to zostało używaniem przez Karaimów języka zbliżonego do tatarskiego.

środa, 24 kwietnia 2013

ŚLUB lata 1930

ŚLUB lata 1930

Pogrzeb 1920 (?)

Pogrzeb 1920 (?)

czwartek, 2 sierpnia 2012

piątek, 20 kwietnia 2012

Worniany


Костёл в Варнянах in Belarus
Pierwsza znane wzmianki w źródłach pisanych pochodzą z końca XIV wieku (łac. Vroney, Vronani), kiedy to wieś wymieniana jest jako część dóbr hospodarskich, z których dochód Władysław Jagiełło przeznaczył w 1391 r. na uposażenie dla nowo wybudowanego kościoła w Miednikach.

Miejscowość wzmiankowana w 1423 r. jako część dóbr wielkiego księcia Witolda w obrębie włości niemieskiej, a następnie (1453) jako centrum włości w powiecie niemieskim. Znajdował się tu jeden z najstarszych kościołów na Litwie ufundowany w 1462 r. przez Marynę Sągajjłównę.
Worniany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim.